Netwerk 2.0

De kern van deze nieuwe visie is dat we veel meer vraaggericht te werk gaan in plaats van aanbodgericht. Voorheen organiseerde we allerlei activiteiten waarvan wij dachten dat daar behoefte aan was. Het resultaat? Dergelijke initiatieven kostte ons veel energie en tijd terwijl de opkomst niet altijd groot was. Daarom kiezen we er voor om alleen initiatieven te ondernemen als daar daadwerkelijk vraag naar is. Om de behoefte te pijlen gaan we in gesprek met verschillende partners en vragen op die manier hoe wij hen kunnen versterken en waar ze behoefte aan hebben.

Stimuleringsbijdrage

Ook nieuwe is de stimuleringsbijdrage. LHBT Netwerk Zeeland bestaat uit een kleine groep vrijwilligers en daardoor is het onmogelijk om veel activiteiten uit te voeren. Wij vinden het erg belangrijk dat goede initiatieven worden uitgevoerd door betrokken mensen. Wij dragen daar graag aan bij. Zowel organisatorisch als financieel.

Jaarlijks stelt LHBT Netwerk Zeeland € 300 per activiteit beschikbaar, met een maximum van € 1.500,- per jaar. Partnerorganisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor de organisatie van activiteiten die zij – al dan niet in samenwerking met LHBT Netwerk Zeeland - willen organiseren.

Om in aanmerking te komen dienen de organisator(en) en de activiteit(en) aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De organisator geeft in de aanvraag duidelijk aan wat het doel is van de activiteit, en welke doelgroep hij hiermee wil bereiken;

  • De organisator heeft een samenwerkingsconvenant afgesloten met LHBT Netwerk Zeeland;v De activiteit vindt plaats in de provincie Zeeland;

  • De activiteit valt onder één van de pijlers van LHBT Netwerk Zeeland (Ontmoeting, Belangenbehartiging of Deskundigheidsbevordering), en is gericht op LHBT's inZeeland en/of op hen die met hiermee te maken hebben (bijvoorbeeld ouders,professionals in de zorg, het onderwijs etc.);

  • Per activiteit kan maximaal € 300 worden aangevraagd;

  • In alle publiciteitsuitingen wordt aangegeven dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stichting LHBT Netwerk Zeeland; ook het logo van Stichting LHBT Netwerk Zeeland wordt gebruikt;

  • De organisator maakt een kort inhoudelijk verslag van de activiteit en stelt dit beschikbaar aan Stichting LHBT Netwerk Zeeland en haar partners

Stappenplan voor aanvraag stimuleringsbijdrage

Stap 1

De partner dient minimaal één maand voorafgaand aan de activiteit de aanvrag in. Daarbij houdt de aanvrager rekening met bovenstaande voorwaarden. In de aanvraag staat ook het bedrag dat wordt aangevraagd. De aanvraag wordt verstuurd naar info@lhbtnetwerkzeeland.nl.


Stap 2

Het bestuur van LHBT Netwerk Zeeland beoordeelt binnen één maand of er wel of geen subsidie wordt verstrekt en zo ja, hoeveel.


Stap 3

De partner meldt in alle uitingen naar buiten toe, dat de activiteit (mede) mogelijk is gemaakt door LHBT Netwerk Zeeland. Bijvoorbeeld in uitnodigingen die verstuurd worden en tijdens de activiteit.


Stap 4

De partner stuurt altijd achteraf een verslag van het evenement (hoeveel personen zijn er bereikt? Wat was het resultaat?) en stuurt per post of per e-mail de originele bonnen aan de penningmeester (zie postadres of penningmeester@lhbtnetwerkzeeland.nl). Een uitkering van de stimuleringsbijdrage is alleen mogelijk na inzenden van bonnen of facturen.

Deel deze pagina op:

Cookie instellingen