ANBI-status

LHBT Netwerk Zeeland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wij hebben daarom de zogenoemde ANBI-status, dit betekent dat uw giften en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking. Het houden van de ANBI-status kent een aantal voorwaarden. Één van deze voorwaarden is de publicatieplicht van een aantal gegevens over de instelling. Op deze pagina publiceren wij deze gegevens:

ANBI-informatie

Naam:

Stichting LHBT Netwerk Zeeland

RSIN-nummer:

855420753

Contactgegevens:

Postadres
Postbus 8049

4330 EA Middelburg

E-mailadres:
info@lhbtnetwerkzeeland.nl

Doelstellingen:

De Stichting LHBT Netwerk Zeeland heeft haar doelstellingen als volgt statutair vastgelegd:

De stichting heeft ten doel:
- Bijdragen aan de sociale acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving;
- Vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van LHBT-inwoners van Zeeland, met specifieke aandacht voor jongeren en ouderen;
- Belangenbehartiging van de LHBT-inwoners van Zeeland.

Om deze doel te bereiken ondernemen we de volgende activiteiten:

- Jaarlijks (mede) organiseren van de Zeeuwse Coming Out dag;
- Om het jaar reiken we de Zeeuwse Parel uit. Dit is een prijs voor een persoon of organisatie die op een bijzondere manier een bijdrage heeft geleverd in het vergrote van de sociale acceptatie van LHBTI+ in Zeeland;
- Meerdere malen per jaar een netwerkbijeenkomst, partnerbijeenkomst en/of lezing organiseren;
- Een stimuleringsbijdrage beschikbaar stellen voor kleine lokale initiatieven die aansluiten op onze doelstelling.

Beleidsplan:

In het beleidsplan wordt beschreven welke activiteiten de komende jaren worden georganiseerd en hoe deze worden gefinancierd. Hierin is tevens te lezen hoe de stichting is georganiseerd, welke doelen zij nastreeft en hoe de financiele situatie van de stichting ervoor staat. Het meest recente beleidsplan kunt u hier vinden.

Het bestuur:

Het bestuur van LHBT Netwerk Zeeland bestaat uit vrijwilligers die hun functie onbezoldigd uitvoeren. Dit houdt in dat bestuurders enkel een onkostenvergoeding krijgen en eventuele vacatiegelden.

Het bestuur kent een minimum van 3 bestuurders. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gelijk handelende leden van het bestuur, waar onder in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door het bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur dient zoveel mogelijk gestreefd te worden naar een diverse vertegenwoordiging van personen die de doelstelling van de vereniging weerspiegelen. Het bestuur van LHBT Netwerk Zeeland bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Mary ter Steege

Vice-voorzitter Annemarie Dees

Secretaris Odilia van der Heijden

Penningmeester Vacant

Algemeen bestuurslid Ingrid Goddijn

Woordvoerder Stefano Frans

Financieringsmodel:

LHBT Netwerk Zeeland ontvangt jaarlijkse subsidie in het kader van het project Regenboogsteden. Deze subsidie is beschikbaar gesteld door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Aan het einde van het project Regenboogsteden ontvangt LHBT Netwerk Zeeland geen structurele subsidies meer en is dan aangewezen op donaties, giften en kortlopende- of projectgerichte subsidies.

De stand van de baten en lasten over over vorig jaar kunt u hier vinden.

Het vermogen word beheerd door het bestuur van de stichting en staat onder toezicht van de penningmeester. We hanteren het vier-ogen-principe. Dit houdt in dat de penningmeester toegang heeft tot de bankrekening van de stichting, en dat de secretaris de bankafschriften per post ontvangt. Hiermee zorgen we voor een dubbel toezicht op het vermogen. Daarnaast kunnen alle bestuursleden via de penningmeester op ieder moment inzage verkrijgen in de bankrekening.

Voor de komende jaren heeft het bestuur van LHBT Netwerk Zeeland geen investeringen gepland die buiten de bestemmingsreserve voor activiteiten vallen.

Deel deze pagina op:

Cookie instellingen