Partner login
 

ANBI-status

 

LHBT Netwerk Zeeland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wij hebben daarom de zogenoemde ANBI-status, dit betekent dat uw giften en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking. Het houden van de ANBI-status kent een aantal voorwaarden. Één van deze voorwaarden is de publicatieplicht van een aantal gegevens over de instelling. Op deze pagina publiceren wij deze gegevens:


ANBI-informatie

Naam:

Stichting LHBT Netwerk Zeeland

RSIN-nummer:

855420753

Contactgegevens:

Postadres
Rippad 2
4493 NW Kamperland

E-mailadres:
info@lhbtnetwerkzeeland.nl

Doelstellingen:

De Stichting LHBT Netwerk Zeeland heeft haar doelstellingen als volgt statutair vastgelegd:

De stichting heeft ten doel:
- Bijdragen aan de sociale acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving;
- Vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van LHBT-inwoners van Zeeland, met specifieke aandacht voor jongeren en ouderen;
- Belangenbehartiging van de LHBT-inwoners van Zeeland.


Beleidsplan:

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar het activiteitenplan en het jaarverslag, Jaarlijks stelt LHBT Netwerk Zeeland een jaarverslag en een activiteitenplan vast met het beleid voor het komende jaar. Het meest recente jaarverslag kan je vinden door op deze link te klikken.


Het bestuur:

Het bestuur van LHBT Netwerk Zeeland bestaat uit vrijwilligers die hun functie onbezoldigd uitvoeren. Dit houdt in dat bestuurders enkel een onkostenvergoeding krijgen en eventuele vacatiegelden.


Het bestuur kent een minimum van 3 bestuurders. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gelijk handelende leden van het bestuur, waar onder in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door het bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur dient zoveel mogelijk gestreefd te worden naar een diverse vertegenwoordiging van personen die de doelstelling van de vereniging weerspiegelen. Het bestuur van LHBT Netwerk Zeeland bestaat uit de volgende leden:


- Voorzitter:
Stefano La Heijne
voorzitter@lhbtnetwerkzeeland.nl

- Penningmeester

penningmeester@lhbtnetwerkzeeland.nl

- Secretaris
Odilia van der Heijden
secretaris@lhbtnetwerkzeeland.nl


- Algemeen bestuurslid
Monique de Vriend
algemeen@lhbtnetwerkzeeland.nl


- Algemeen bestuurslid

Ton Ham


Financieringsmodel:

LHBT Netwerk Zeeland ontvangt jaarlijkse subsidie in het kader van het project Regenboogsteden. Deze subsidie is beschikbaar gesteld door het ministerie van
onderwijs, cultuur en wetenschap. Aan het einde van het project Regenboogsteden ontvangt LHBT Netwerk Zeeland geen structurele subsidies meer en is dan aangewezen op donaties, giften en kortlopende- of projectgerichte subsidies.

De stand van de baten en lasten over 2015 en 2016 kunt u hier vinden.

De balans per 31 december 2016 kunt u hier vinden.

Voor de komende jaren (2018-2019) heeft het bestuur van LHBT Netwerk Zeeland geen investeringen gepland die buiten de bestemmingsreserve voor activiteiten vallen.